Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158015

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 5 grudnia 2011 r.
II SA/Ke 524/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 5 grudnia 2011 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. W. z dnia 28 listopada 2011 r. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T. W. na decyzję o Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie postanawia: I. zwolnić T. W. od kosztów sądowych ponad kwotę 500 zł już uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, II. ustanowić dla T. W. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 XI 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę T. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 28.XI.2011 r. skarżący złożył formularz PPF wnosząc o ustanowienie radcy prawnego. Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, synem i synową. Skarżący pobiera emeryturę w wysokości 1.215 zł, jego żona otrzymuje emeryturę w wysokości 650 zł, syn i synowa zarabiają na podstawie umowy o pracę po 1.200 zł miesięcznie. Wnioskodawca wykazał własność domu o powierzchni użytkowej 109 m2. Skarżący w piśmie z dnia 2 XI 2011 r. oświadczył, że wpisy od skargi w wysokości po 500 zł w sprawach sygn. akt II SA/Ke 472/11 i II SA/Ke 524/11 uiścił zaciągając pożyczkę, a obecnie nie stać go na poniesienie innych kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych i kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika prawnego przez osobę dochodzącą swych roszczeń.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i majątkową wnioskodawcy, w tym: wysokość dochodu na cztery dorosłe osoby w gospodarstwie domowym oraz zadłużenie z tytułu już uiszczonych opłat sądowych, uznano, że nie jest on w stanie ponieść kosztów ustanowienia fachowego pełnomocnika z wyboru i kosztów sądowych występujących na obecnym etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.