Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2085123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 lipca 2016 r.
II SA/Ke 518/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania P.P., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia (...) ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą, zapleczem technicznym, myjnią samochodową, parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach oznaczonych nr ewid. (...).

Odwołania od ww. decyzji organu I instancji z dnia 18 marca 2013 r. wnieśli także E. S., A. C., k.c. oraz P. L. Postępowanie odwoławcze z odwołania tych osób zostało umorzone decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...). W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ wskazał na brak interesu prawnego po stronie odwołujących się do kwestionowania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania z uwagi na położenie ich nieruchomości poza zakresem oddziaływania spornej inwestycji.

Skargę na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 kwietnia 2016 r. wydaną w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniósł P. P. (sprawa niniejsza o sygn. akt II SA/Ke 518/16).

Skargę na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016 r. wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego wnieśli także E. S., A. C., k.c. oraz P. L. (sprawa o sygn. akt II SA/Ke 517/16).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia zależy od wyniku postępowania w sprawie, w której E. S., A. C., k.c. oraz P. L. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) umarzającą postępowanie odwoławcze z ich odwołania. Od rozstrzygnięcia tej ostatniej sprawy będzie bowiem zależał krąg stron w sprawie dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W świetle powyższego ewentualne uwzględnienie skargi w sprawie dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego, skutkowałoby (niezależnie od konieczności merytorycznego rozpoznania odwołania wskazanych wyżej osób od decyzji z dnia 18 marca 2013 r.) poszerzeniem kręgu stron w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla spornego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.