Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067753

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 lutego 2015 r.
II SA/Ke 51/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody z dnia 13 listopada 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt II SA/Ke 51/15 i II SA/Ke 52/15 oraz prowadzić je pod sygnaturą II SA/Ke 51/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.