Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721349

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 września 2019 r.
II SA/Ke 503/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów J.C, B.K. i H.K, od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. znak: (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań postanawia: odrzucić sprzeciw H.K.

Uzasadnienie faktyczne

H.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. znak: (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań. Sprzeciw nie został opłacony. Skarżący nie podał swojego numeru PESEL.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 21 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od sprzeciwu w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Nadto pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku formalnego sprzeciwu w ww. terminie i pod wskazanym wyżej rygorem, poprzez podanie swojego numeru PESEL.

Odpis powyższego zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braku fiskalnego sprzeciwu oraz wezwanie do uzupełnienia braku formalnego sprzeciwu doręczono skarżącemu osobiście w dniu 2 września 2019 r. W wyznaczonym terminie brakujący wpis od sprzeciwu nie został uiszczony. Skarżący nie podał swojego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie z art. 64b § 1 p.p.s.a., do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zaś stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Natomiast zgodnie z art. 64b § 2 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Sąd odrzuca sprzeciw, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych sprzeciwu (art. 64b § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia wezwania do usunięcia braku fiskalnego sprzeciwu oraz braku formalnego sprzeciwu, który upłynął z dniem 9 września 2019 r., skarżący nie uiścił wymaganej kwoty wpisu, a także nie podał swojego numeru PESEL.

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 64b § 1 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.