Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158012

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 9 marca 2011 r.
II SA/Ke 50/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza (spr.).

Sędziowie: WSA Renata Detka, NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi S.S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sygn. akt II SA/Ke 296/10 postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta O. przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. o przyznaniu świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup produktów żywnościowych i innych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

W dniu 17 stycznia 2011 r. S. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, na podstawie art. 270 i art. 277 p.p.s.a., skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem WSA

w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. II SA/Ke 296/10, powołując się na podstawie art. 279 i art. 273 § 2 p.p.s.a. na późniejsze wykrycie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które miały wpływ na wynik sprawy, tj. na wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., z którego skarżący nie mógł skorzystać w poprzednim postępowaniu. S. S. wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

W uzasadnieniu skargi jej autor wskazał, że orzeczenie objęte skargą zostało wydane przez WSA w Kielcach w dniu 30 czerwca 2010 r., natomiast skarżący dowiedział się o podstawie wznowienia w dniu 13 stycznia 2011 r., tj. w dacie doręczenia wyroku NSA.

Przytaczając treść przepisu art. 277 p.p.s.a. S. S. podkreślił, że dochował trzymiesięcznego terminu do złożenia skargi. Ponadto wskazał, że nowym nieistniejącym wcześniej dowodem potwierdzającym okoliczności faktyczne istniejące w dniu wydania wyroku przez WSA w Kielcach jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., z którego dowiedział się o wydaniu decyzji administracyjnej przez tych samych członków składu orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego rozpoznającego podobne sprawy skarżącego, która to okoliczność istniała w dniu wydania wyroku objętego skargą o wznowienie i uzasadnia wznowienie postępowania w sprawie.

Taką okolicznością była w przekonaniu skarżącego decyzja z dnia (...), która została wydana przez ten sam skład orzekający, co decyzja z dnia 15 stycznia 2010 r. i 22 stycznia 2010 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podnosząc, że powielenie się składu orzekającego rozpoznającego sprawy skarżącego nie jest podstawą do wznowienia postępowania, a co więcej interpretacja przepisów nie jest ani środkiem dowodowym, ani też okolicznością faktyczną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.),

w przypadkach przewidzianych w dziale VII tej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Instytucja wznowienia postępowania jest instytucją wyjątkową w tym znaczeniu, że przysługuje od ściśle określonych orzeczeń i może być oparta na wąsko określonych podstawach (art. 271-273 p.p.s.a.).

W myśl art. 281 p.p.s.a. na rozprawie sąd rozstrzyga przede wszystkim o dopuszczalności wznowienia i odrzuca wniosek jeżeli brak ustawowej podstawy wznowienia albo termin do wniesienia skargi nie został zachowany. Według art. 277 p.p.s.a., skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Stosownie natomiast do treści art. 273 § 2 p.p.s.a. można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy S. S. podstawę wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie II SA/Ke 296/10 upatruje w rozpoznawaniu jego spraw przez te same składy orzekające Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o czym - jak twierdzi - dowiedział się z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 1038/10, którym oddalono jego skargę kasacyjną od wyroku WSA w Kielcach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie II SA/Ke 137/10.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu powyższego wyroku wskazał, że w niniejszej sprawie nie zachodziła sytuacja, co do której można by mieć jakiekolwiek wątpliwości odnośnie wydania decyzji z naruszeniem przepisu ustrojowego w postaci art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, co sugerowała skarga kasacyjna. W skład Kolegium, które orzekało w dniu 15 stycznia 2010 r. nie wchodziła bowiem osoba, która orzekała poprzednio w innej sprawie, podobnej i dotyczącej osoby skarżącego.

W przekonaniu Sądu ze stanowiskiem S. S., że powyższy wyrok stanowi nowy dowód w niniejszej sprawie nie można się zgodzić. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skarżący już w trakcie rozpoznawania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, tj. przed 30 czerwca 2009 r. znał skład SKO rozpoznający jego sprawę. Wszystkie decyzje kierowane bowiem do skarżącego były mu doręczone, miał on więc realną możliwość wnikliwego zapoznania się z ich treścią.

Podkreślić należy, że żądanie wznowienia postępowania jest uzasadnione wyłącznie w przypadku, gdy strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu z okoliczności faktycznych lub środków dowodowych. Chodzi zatem o takie okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, które istniały przed zakończeniem sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, tj. przed 30 czerwca 2009 r., a które nie były stronie znane, przez co nie mogła ich wykorzystać, a ponadto okoliczności takie były istotne, tj. mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Powoływanie się przez skarżącego na fakt, że jego sprawy rozpoznawane były przez te same składy SKO nie może być uznane za okoliczność istotną, mającą znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Rozpoznanie bowiem innej sprawy tej samej strony przez ten sam skład SKO, nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. Ubocznie można dodać, że wbrew poglądowi skarżącego, stanowisko, iż w różnych sprawach dotyczących tej samej strony powinni orzekać różni członkowie SKO, nie wynika również z wyroku NSA z dnia 19 listopada 2010 r., na który powołuje się skarżący.

Skarżący wskazał jako podstawę wznowienia postępowania w niniejszej sprawie art. 273 § 2 p.p.s.a. powołując się na nowy dowód, jaki miał stanowić wyrok NSA i wynikające z jego uzasadnienia nowe okoliczności, które w istocie stanowiły wykładnię art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Wykładnia przepisów prawa nie może być uznana za nową okoliczność faktyczną, bądź też środek dowodowy, o jakich mowa w art. 273 § 2 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie II OSK 689/05, LEX nr 209431: postanowienie NSA z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie II FSK 837/09, LEX nr 563467). Choć więc skarżący sformułował podstawy wznowienia w sposób odpowiadający treści tego przepisu, to nie można przyjąć, aby oparł on skargę na ustawowej podstawie wznowienia, skoro już z samego uzasadnienia skargi o wznowienie postępowania wynika, że podnoszona podstawa nie zachodzi. W takiej sytuacji skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 281 p.p.s.a. (por. wyrok NSA z 15 marca 2005 r., I GSK 115/05, LEX 251109, postanowienie NSA z 7 kwietnia 2006 r., II OSK 689/05, LEX 209431 oraz powołane w nim postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r., II UKN 174/99, LEX 45294).

Podkreślić dodatkowo należy, że S. S. na zarzut rozpoznawania jego spraw przez tożsame składy SKO powoływał się już w skardze kasacyjnej złożonej od wyroku WSA w Kielcach z dnia 25 marca 2010 r., a zatem nieprawdziwe pozostaje jego stanowisko, że o fakcie tym dowiedział się z wyroku NSA.

Uwzględniając powyższe rozważania należy stwierdzić, że powołana przez S. S. przesłanka wznowienia postępowania nie zachodzi, co powoduje, że skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 281 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.