II SA/Ke 487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533948

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2018 r. II SA/Ke 487/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. C. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie odmowy dokonania korekty wpisu ostatecznego w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

R. C., w dniu 26 czerwca 2018 r., wywiódł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargą na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie odmowy dokonania korekty wpisu ostatecznego w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W skardze strona zawarła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, albowiem w piśmie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 7 maja 2018 r., będącym odpowiedzią na jego wniosek o dokonanie korekty wpisów w ewidencji kierowców, nie zawarto żadnego pouczenia co do możliwości złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego ani też co do terminu złożenia takiej skargi.

W uzasadnieniu tego wniosku skarżący podniósł, że w ww. piśmie, które otrzymał w dniu 11 maja 2018 r., nie zawarto żadnego pouczenia co do możliwości złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a o takiej możliwości uzyskał wiedzę dopiero w dniu 21 czerwca 2018 r. w związku z prowadzonym przeciwko niemu przed Sądem Rejonowym w Kielcach postępowaniem w sprawie II (...) o przestępstwo z art. 180a k.k., które również jest konsekwencją błędnego wpisu dokonanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. do ewidencji kierowców.

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji w K. wniósł o jej oddalenie, ustosunkowując się do twierdzeń skargi. W zakresie wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia, organ wskazał, że Policja nie jest stroną postępowania związanego z przekroczeniem dopuszczalnego limitu punktów karnych, dlatego też w udzielonej odpowiedzi nie miała obowiązku pouczania R. C. co do terminu złożenia skargi, gdyż nie wydawała w tym zakresie żadnych decyzji administracyjnych. Organ wskazał również, że skarżący został zapoznany z decyzjami Starosty S. wydanymi w związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu punktów karnych i był poinformowany o prawie, miejscu i terminie wniesienia odwołania od tych decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednym z warunków skuteczności wniosku o przywrócenie terminu jest dochowanie, określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a., terminu do wniesienia tego wniosku, który wynosi 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.)

W niniejszej sprawie stwierdzić należy, że wniosek o przywrócenie terminu został złożony z zachowaniem 7-dniowego terminu na jego wniesienie, bowiem przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 21 czerwca 2018 r., kiedy to skarżący dowiedział się o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na przedmiotową czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. i w dniu 26 czerwca 2018 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniesienia skargi, dokonując uchybionej czynności procesowej - składając skargę spełniającą wymagania formalne. Wobec tego pozostaje do oceny kwestia braku winy strony w uchybieniu terminu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem (por. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt II OSK 479/07, lex nr 344095). Uprawdopodobnienie braku winy oznacza zatem wykazanie takich okoliczności, które mimo spełnienia obowiązku zachowania należytej staranności, uniemożliwiły wnioskującemu terminowe dokonanie czynności, gdyż były nie do przezwyciężenia. Kryterium braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, polega na dopełnieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej (por. postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2005 r., sygn. akt FZ 713/04, lex nr 302279).

W rozpoznawanej sprawie skarżący wskazał, że uchybienie terminu do wniesienia skargi nastąpiło na skutek braku pouczenia w udzielonej mu odpowiedzi przez organ pismem z dnia 7 maja 2018 r. o prawie złożenia skargi do sądu administracyjnego, w związku z odmową dokonania korekty wpisów w ewidencji kierowców, w tym o terminie wniesienia takiej skargi. Wiedzę o tym, że powyższe prawo mu przysługuje uzyskał w Sądzie Rejonowym w K. w związku z toczącym się postępowaniem karnym, będącym, jak stwierdził, również konsekwencją błędnego wpisu dokonanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w ewidencji kierowców.

W ocenie Sądu, strona nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędnych działań organów administracji publicznej. Należy bowiem podnieść, że wpis do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego stanowi czynność materialno-techniczną, która mieszcząc się w katalogu, o którym stanowi przepis art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., podlega kontroli sądu administracyjnego. Kierowca zainteresowany wykreśleniem punktów karnych z ewidencji może zwrócić się do organu prowadzącego tę ewidencję o podjęcie określonego aktu lub czynności, a następnie w zależności od tego, czy i jakie organ ten zajmie stanowisko, skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego, kwestionując czynność na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Sąd podziela przy tym stanowisko ugruntowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że pismo właściwego organu prowadzącego ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, stanowiące odpowiedź na wniosek o skorygowanie punktów karnych w ewidencji, jest czynnością (aktem) z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., podlegającym zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, (zob. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1923/16 i powołane tam: postanowienie NSA z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt I OSK 329/10, postanowienie NSA z dnia 30 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 1413/11, wyrok NSA z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt I OSK 1552/11, wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 127/13, wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt I OSK 2114/13, postanowienie NSA z dnia 3 września 2014 r., sygn. akt I OSK 1968/14, wszystkie orzeczenia publ. cbosa). Natomiast, stosownie do art. 53 § 2 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym po 1 czerwca 2017 r., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

W świetle przedstawionych powyżej okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skarżący uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi, co uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania ww. czynności w postępowaniu sądowym. Strona nie uchybiła bowiem terminowi do wniesienia skargi ze swojej winy. Bez znaczenia pozostaje to, że skarżący został pouczony o sposobie i terminie wniesienia odwołania od decyzji Starosty S. wydanych w związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, skoro niezależnie od prawa do odwołania się od tych decyzji do organu II instancji, a potem ewentualnie zaskarżenia ich do sądu administracyjnego, skarżącemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie odmowy dokonania korekty wpisów w ewidencji kierowców.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 87 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.