Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158010

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
II SA/Ke 485/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 31sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.G. i M.G. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) znak: (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) ustalające dla inwestorów M.G. i M.G. opłatę legalizacyjną w wysokości 25.000 zł za legalizację samowolnej budowy budynku gospodarczego usytuowanego na terenie działki o nr ewid. 163/7, położonej w miejscowości P., gmina S.

Skargę na rozstrzygnięcie organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wnieśli M.G. i M.G.

Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2011 r., doręczonym skarżącym przy pismach z dnia 27 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżących do uzupełnienia braków złożonej skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 750 zł i nadesłanie 1 odpisu skargi - solidarnie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe pisma zostały doręczone skarżącym w dniu 1 sierpnia 2011 r.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili wpisu sądowego, jak również nie nadesłali żądanego odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Natomiast nienadesłanie odpisów skargi stanowi przesłankę do jej odrzucenia, o jakiej mowa w art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy. Stwierdzić bowiem trzeba, że wskazane powyżej braki uniemożliwiają nadanie sprawie biegu.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.