Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158009

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 października 2011 r.
II SA/Ke 456/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu października 2011 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku I.T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K.T. i I.T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 września 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę K.T. i I.T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) w przedmiocie doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.

W dniu 30 września 2011 r. skarżąca I.T. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Jednocześnie wskazała, że w dniu 28 września 2011 r., zakończył się jej pobyt w USA i dopiero w dniu 30 września 2011 r. mogła zwrócić się o uzasadnienie wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej: p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 w zw. z § 1 p.p.s.a.).

W przepisie art. 86 § 1 p.p.s.a. nie określono kryteriów, według których należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu Sądu.

Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jego uchybienie nastąpiło wskutek trudnej do przezwyciężenia przeszkody niezależnej od strony.

Nieobecność skarżącej w Polsce w terminie otwartym do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wskazana w niniejszej sprawie jako przyczyna uchybienia terminu, nie może stanowić o braku winy w jego uchybieniu.

Wskazać należy, że skarżąca już od dnia 29 lipca 2011 r. (data doręczenia zawiadomienia) wiedziała, że termin rozprawy został wyznaczony na dzień 22 września 2011 r. Miała więc prawie dwa miesiące czasu na wyznaczenie pełnomocnika, który mógł w jej imieniu złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z zachowaniem ustawowego terminu. Było to tym bardziej możliwe i proste, że skarga została złożona przez I.T. oraz zamieszkałego wspólnie z nią K.T., który brał udział w całym postępowaniu i jako współskarżący mógł zostać ustanowiony pełnomocnikiem I.T. (art. 35 § 1 p.p.s.a.). jak również złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia zapadłego wyroku we własnym imieniu. Ponadto, jak wynika z wniosku o przywrócenie terminu I.T. swój pobyt w USA zakończyła w dniu 28 września 2011 r., tymczasem termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upłynął w dniu 29 września 2011 r., skarżąca mogła więc zachować termin w tym dniu dokonując czynności - zresztą tak zapewne planowała zrobić, skoro ta data widnieje właśnie na wniosku.

Reasumując wskazać należy, że powyższe okoliczności świadczą o tym, iż skarżąca nie dołożyła należytej staranności przy prowadzeniu swych spraw, a zatem nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu.

W związku z tym, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.