Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2085099

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 lipca 2016 r.
II SA/Ke 453/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Dorota Chobian (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. i A. P. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 24 maja 2016 r., doręczonym 31 maja 2016 r., A. P. i A. P. zostali wezwani do usunięcia solidarnie braków formalnych poprzez złożenie 4 odpisów skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W zakreślonym terminie skarżący nie złożyli odpisów skargi. Skarżący wprawdzie nadesłali 4 kserokopie pism jednak nie stanowiły one odpisu skargi złożonej do Sądu, lecz jak wynika z ich treści, odpis odwołania z 12 maja 2016 r. jakie skarżący złożyli od decyzji nr (...) za pośrednictwem Starosty do Wojewody. Poza nagłówkiem także z dalszej części złożonych pism w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że nie są ono zgodne z oryginałem skargi z 27 kwietnia 2016 r. Istotą odpisu jak przyjmuje się w doktrynie i praktyce, jest odwzorowanie w dowolnej technice pełnej treści składanego pisma. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że skarżący nie usunęli braku formalnego skargi polegającego na nadesłaniu jej 4 odpisów.

W tym miejscu dodać należy, że w dniu 18 grudnia 2013 r. sygn. I OPS 13/13 skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę następującej treści: "niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd" (uchwała dostępna w internecie orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd w całości podziela stanowisko zaprezentowane w tej uchwale.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zgodnie, z którym sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, należało orzec w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.