Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158006

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 lipca 2011 r.
II SA/Ke 425/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia.

Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2011 r., doręczonym w dniu 14 lipca 2011 r., A.W. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego, dlatego też skarga podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.