Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028715

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2020 r.
II SA/Ke 413/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 r. znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzenie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Sp. z o.o. w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 r. znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzenie gier na automatach poza kasynem gry.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 22 kwietnia 2020 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego, nadesłania skargi własnoręcznie podpisanej przez osobą upoważnioną do reprezentowania Spółki oraz podania wartości przedmiotu zaskarżenia.

Odpis wezwania do uzupełnienia powyższych braków formalnych skargi doręczono skarżącej Spółce w dniu 29 maja 2020 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia żądane braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył co następuje:

Na wstępie podnieść należy, że Sąd zobowiązany jest w pierwszej kolejności do zbadania z urzędu dopuszczalności skargi, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.". Na mocy art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, zatem zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Z kolei stosownie do art. 215 § 1 p.p.s.a. w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Niezłożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej Spółki, nienadesłanie skargi podpisanej przez osobę umocowaną do jej reprezentacji, a także niepodanie wartości przedmiotu zaskarżenia stanowią braki formalne skargi, nieusunięcie których w wyznaczonym terminie skutkuje koniecznością odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie, w wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych skargi, który to termin upłynął z dniem 5 czerwca 2020 r. nie usunięto wymaganych braków formalnych skargi.

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.