Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158004

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 14 lipca 2011 r.
II SA/Ke 400/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa orzekł o odmowie przyznania M.D. jednolitej płatności obszarowej, uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni grupy upraw podstawowych, uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych oraz płatności do krów - na rok 2010.

Decyzją z dnia (...) nr (...) Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchylił ww. rozstrzygnięcie - w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Skargę na decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniosła M.D.

Zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2011 r., doręczonym przy piśmie z dnia 24 czerwca 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącą do uzupełnienia braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe pismo zostało doręczone M.D. w dniu 28 czerwca 2011 r.

W wyznaczonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Brak ten uniemożliwia bowiem nadanie sprawie biegu.

Mając na uwadze powyższe brak uiszczenia przez skarżącą wpisu sądowego w wyznaczonym terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.