Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989333

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 25 lutego 2009 r.
II SA/Ke 39/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.).

SędziowieWSA: Renata Detka, Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 lutego 2009 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez zezwolenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.