Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703765

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 25 lipca 2019 r.
II SA/Ke 380/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z 16 kwietnia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach po rozpatrzeniu odwołania A. B. utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy N. o odmowie przyznania Anecie Budzisz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na A. D.

Po wniesieniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. przez A. B. skargi na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Kolegium decyzją z 29 maja 2019 r., wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", uwzględniło skargę w całości i uchyliło własną decyzję z 16 kwietnia 2019 r., a także stwierdziło, że decyzja ta nie została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W tym stanie rzeczy, skoro zaskarżona decyzja z 16 kwietnia 2019 r. została wyeliminowana z obrotu prawnego, postępowanie sądowe mające na celu kontrolę zgodności z prawem tego rozstrzygnięcia stało się bezprzedmiotowe. Dlatego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.