II SA/Ke 380/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644682

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11 lutego 2015 r. II SA/Ke 380/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.G. o zwolnienie od wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi A.G. na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr XVIII/167/2012 w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem postanawia: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

A.G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr XVIII/167/2012 w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 13 grudnia 2013 r. odrzucił zażalenie A.G. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 r. wzywające skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zażalenie na postanowienie z dnia 8 sierpnia 2014 r. o odrzuceniu jego zażalenia na postanowienie z dnia 13 grudnia 2013 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 września 2014 r. pełnomocnik skarżącego - adwokat Ł. S. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W dniu 22 września 2014 r. A. G. złożył wniosek o zwolnienie od wpisu od tego zażalenia.

Zgodnie z art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", wniosek taki powinien być złożony na urzędowym formularzu. Skarżący nie dopełnił tego wymogu, w związku z czym, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 listopada 2014 r., przesłano pełnomocnikowi skarżącego urzędowy formularz PPF i zobowiązano do jego wypełnienia i złożenia w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Pismo wraz z formularzem zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 18 listopada 2014 r. W odpowiedzi skarżący wniósł o zwolnienie go z obowiązku składania oświadczenia o stanie majątkowym.

W dniu 8 grudnia 2014 r. Andrzej Gądek złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach pismo, w którym oświadczył, że wycofuje pełnomocnictwo dla adwokata Ł. S. i cofa wszystkie złożone środki odwoławcze to jest zażalenia i skargi kasacyjne w sprawach sygn. akt II SA/Ke 360/13 - II SA/Ke 429/13.

W świetle powyższego należy uznać, że skarżący nie wykonał obowiązku nałożonego na niego zarządzeniem z dnia 6 listopada 2014 r., to jest nie złożył wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.

Zgodnie z art. 257 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe, Sąd postanowił o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania na podstawie art. 257 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.