Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812956

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 9 czerwca 2016 r.
II SA/Ke 365/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sędziowie WSA: Jacek Kuza (spr.), Beata Ziomek, Starszy sekretarz sądowy Urszula Opara.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi G. S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w jedną szkołę podstawową postanawia: na podstawie art. 139 § 1 p.p.s.a. przedłużyć termin odroczenia ogłoszenia orzeczenia do 14 czerwca 2016 r., godz. 14.00.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.