Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158003

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 lipca 2011 r.
II SA/Ke 363/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie przywrócenia działki do stanu poprzedniego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2011 r., doręczonym w dniu 16 czerwca 2011 r., S.S. zobowiązany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł. oraz uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 3 jej odpisów w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W zakreślonym terminie, który upływał w dniu 24 czerwca 2011 r. skarżący nie uiścił wpisu sądowego, ani też nie uzupełnił braków formalnych skargi. W związku z tym na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.