Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029962

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 lutego 2016 r.
II SA/Ke 35/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 12 lutego 2016 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. S. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia: zwolnić D. S. od wpisu sądowego od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

D. S. złożyła formularz PPF formularz wnosząc o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie.

W złożonym formularzu wnioskodawczyni podała, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Skarżąca utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 1564,72 zł netto miesięcznie. Skarżąca nie wykazała innego majątku oprócz domu wielkości 103 m2 do remontu i współwłasności nieruchomości rolnej o powierzchni 3,25 ha. Wnioskodawczyni oświadczyła, że miesięczne koszty utrzymania domu: podatki, ubezpieczenia, opłaty za media, wywóz śmieci, opał, także najem do prac polowych oraz wydatki na leczenie wynoszą około 700 zł. Pozostałą część dochodu przeznacza na dojazdy do pracy i zakup żywności.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), przyznanie prawa pomocy zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych przez osobę dochodzącą swych roszczeń przed sądem.

Biorąc pod uwagę przedstawioną sytuację majątkową i rodzinną skarżącej, w tym: dochód wystarczający jedynie na zaspokojenie jej bieżących potrzeb życiowych, w tym zakup leków i brak majątku poza domem i współwłasnością małej działki rolnej, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, a zatem jej wniosek o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie częściowym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.