Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029958

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
II SA/Ke 344/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2016 r., wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z (...), znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Celnej decyzją z (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z (...), wymierzającą karę pieniężną za urządzanie gry na automatach poza kasynem w kwocie 24000 zł. Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach złożyła reprezentowana przez radcę prawnego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. W skardze tej został również zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jego uzasadnieniu autor wniosku podał, że na 31 października 2015 r. Spółka zapłaciła kary pieniężne w łącznej wysokości 8068390,02 zł, a obecnie wobec spółki toczy się szereg postępowań w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzenie gier poza kasynem gry. Zdaniem Spółki brak wstrzymania wykonania decyzji groziłby utratą jej płynności finansowej, a to skutkowałoby groźbą upadłości czyli sytuacją, której nie da się już odwrócić nawet w przypadku wygrania przez nią sporu i zwrotu wyegzekwowanego wcześniej świadczenia. Podniosła też, że obecnie ponosi duże straty finansowe i nie osiąga planowanych zysków.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jeśli chodzi o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności po przekazaniu akt sądowi, jest to możliwe tylko na wniosek i tylko w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Tymi przesłankami są: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających wystąpienie którejś z tych przesłanek. Złożony w niniejszej sprawie wniosek nie spełnia tego wymogu, gdyż autor w żaden sposób nie wykazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje wyrządzenie znacznej szkody czy też, że spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Strona bowiem nie przedstawiła dokumentów obrazujących jej aktualną kondycję finansową.

Tego stanowiska nie zmienia załączenie do skargi list księgowych na kontach analitycznych za 2015 r. i syntetycznych za okres od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r., gdyż obrazują one wyłącznie wysokość zobowiązań wynikających z nałożonych na spółkę kar pieniężnych oraz list zapisów bankowych, bowiem wskazywana w tych dokumentach informacja, że Spółka zapłaciła w latach 2012-2014 łącznie kary pieniężne w znacznej wysokości, sama w sobie nie oznacza, iż zapłata przed rozpoznaniem skargi przez sąd administracyjny kary pieniężnej nałożonej w niniejszej sprawie (24000 zł) może wyrządzić Spółce znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Podobnie oświadczenie prezesa zarządu Spółki co do rachunków zysków i strat Spółki nie może świadczyć o jej aktualnej sytuacji finansowej, gdyż dotyczy ono okresu od 1.01 do 31 grudnia 2013 r., co uniemożliwia dokonanie oceny wpływu obciążeń finansowych wynikających z powołanych dokumentów na rzeczywistą i najbardziej aktualną sytuację finansową Spółki w okresie poprzedzającym bezpośrednio wniesienie skargi w niniejszej sprawie (marzec 2016 r.).

Odnośnie dołączonego do skargi oświadczenia prezesa zarządu Spółki co do wysokości uiszczonych kar pieniężnych, to należy zaznaczyć, że takie oświadczenie stanowi informację nie o aktualnej sytuacji finansowej spółki, a o tym jakie kary zostały przez nią uiszczone.

Wobec braku danych dotyczących aktualnej sytuacji Spółki i możliwych zagrożeń wywołanych wykonaniem zaskarżonej decyzji, za przedwczesne należało uznać twierdzenie, że nieuwzględnienie wniosku o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionej decyzji może prowadzić do utraty płynności finansowej Spółki, co z kolei groziłoby jej upadłością (por. postanowienie NSA z 13 stycznia 2016 r., II GZ 915/15 dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W świetle powyższych okoliczności Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.