II SA/Ke 338/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533969

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2018 r. II SA/Ke 338/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt II SA/Ke 338/18 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi T. D. na czynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wydania prawa jazdy postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę T. D. na czynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wydania prawa jazdy. Odpis postanowienia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 2 lipca 2018 r. Zażalenie na powyższe postanowienie T. D. wniósł w dniu 4 lipca 2018 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od ww. zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia zażalenia, a także do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez złożenie dodatkowego 1 odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Skarżący odebrał wezwanie w sprawie braków zażalenia osobiście w dniu 12 lipca 2018 r. Wpis sądowy uiścił w dniu 16 lipca 2018 r., jednakże nie złożył wymaganego dodatkowego odpisu zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 (art. 197 § 2 p.p.s.a.)

Stosownie do art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, co w świetle art. 47 § 1 p.p.s.a. oznacza, że należy do niego dołączyć jego odpisy w ilości takiej, aby możliwe było ich doręczenie pozostałym stronom. Z tych względów Sąd w niniejszej sprawie wezwał skarżącego do złożenia dodatkowego odpisu zażalenia.

Z uwagi na fakt, że skarżący - w wyznaczonym terminie 7 dni od doręczenia wezwania, który upływał z dniem 19 lipca 2018 r. - nie złożył wymaganego odpisu zażalenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, ww. zażalenie należało odrzucić.

Z tych przyczyn Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.