Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029950

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 lutego 2016 r.
II SA/Ke 29/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 12 lutego 2016 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: I. zwolnić J. M. od kosztów sądowych w całości; II. ustanowić dla J. M. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. złożył formularz urzędowy PPF wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką. Skarżący jest bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy, poszukuje zatrudnienia, nie osiąga żadnego dochodu, nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Matka wnioskodawcy pobiera emeryturę w wysokości 1517 zł netto miesięcznie i posiada mieszkanie własnościowe spółdzielcze wielkości 52,44 m2. Skarżący podał następujące wydatki i zobowiązanie miesięczne: rata kredytu 228 zł, alimenty na córki - 600 zł, opłaty za mieszkanie - 357,64 zł, energia elektryczna i gaz - 280 zł, zakup leków- 200 zł.

Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie prawa pomocy. Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy, przysługuje osobie fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych i wynagrodzenia fachowego pełnomocnika przez osobę dochodzącą swych roszczeń przed sądem.

W rozpatrywanej sprawie, biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową skarżącego, przede wszystkim brak bezrobocie, brak własnego dochodu i majątku, zobowiązanie alimentacyjne wobec dzieci, uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.