Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029942

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
II SA/Ke 275/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. B. i B. T. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. B. i B. T. - wspólników spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe "C." na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 11 lutego 2016 r., znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 11 lutego 2016 r., znak: (...), Dyrektor Izby Celnej, po rozpatrzeniu odwołania B. B. i B. T., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 12 listopada 2015 r. znak: (...), wymierzającą karę pieniężną w łącznej wysokości 24.000 zł za urządzanie poza kasynem gier na automatach: (...).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, B. B. i B. T. zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że rozstrzygnięcie powyższe jest wykonalne, a za wstrzymaniem wykonania przemawiają w szczególności: brak jednolitego stanowiska organów Służby Celnej co do charakteru gier na urządzeniach, różna praktyka organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz istotne wątpliwości co do waloru dowodowego opinii biegłego i brak jego kompetencji do rozstrzygania w miejsce specjalisty z jednostki badającej. Wnioskodawcy przywołali wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, które w tożsamych przedmiotowo sprawach uchylały zaskarżone decyzje. Przywołali ponadto postanowienia sądów, które wstrzymywały wykonanie decyzji w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzenia gier na automatach poza kasynem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części tego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uregulowana w art. 61 § 3 p.p.s.a. instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest odstępstwem od zasady, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności (art. 61 § 1). Przesłanką uzasadniającą wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednocześnie użyte w art. 61 § 3 p.p.s.a. pojęcia nieostre tj. "trudne do odwrócenia skutki" i "znaczna szkoda" wymagają skonkretyzowania w postaci dokładnej i wyczerpującej argumentacji wnioskodawcy (por. postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2009 r., sygn. II FZ 39/09). Brak uzasadnienia wniosku stanowi naruszenie nałożonego na wnioskodawcę w art. 61 § 3 p.p.s.a. obowiązku wykazania okoliczności lub konkretnych zdarzeń przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji (por. postanowienie NSA z dnia 20 września 2011 r., sygn. II GSK 1826/11).

Zadaniem Sądu rozpoznającego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest ocena, czy w istocie wskazana przez stronę szkoda ma znaczny rozmiar lub istnieje niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym celu skarżący winien tak określić ewentualną szkodę lub w taki sposób wskazać skutki, które nastąpiłyby w związku z wykonaniem aktu, by sąd mógł stwierdzić w oparciu o konkretne dane, że wielkość szkody jest znaczna, a skutki trudne do odwrócenia. W orzecznictwie przyjęto, że chodzi tu o taką szkodę (majątkową lub niemajątkową), która nie będzie mogła być wyrównana przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.

W przypadku wniosku o wstrzymanie nie wystarczy powołanie się na możliwość spowodowania szkody przez wykonanie aktu lub czynności, lecz konieczne jest wykazanie przez stronę w czym upatruje niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody ewentualnie trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione. W niniejszej sprawie skarżący nie podali żadnych konkretnych okoliczności na uzasadnienie tezy, że zachodzą przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a., ograniczając się do wskazania, że zaskarżona decyzja jest wykonalna, istnieje prawdopodobieństwo jej uchylenia, oraz że w innych sprawach wojewódzkie sądy administracyjne wstrzymywały wykonanie zaskarżonych decyzji. We wniosku nie wskazano natomiast, jaka to będzie szkoda ani jakie będą jej rozmiary. Nie wiadomo czy uiszczenie kary pieniężnej w kwocie 24.000 zł wpłynie negatywnie na płynność finansową stron i doprowadzi do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy skarżący nie uprawdopodobnili, że chodzi tu o taką szkodę, która nie będzie mogła być wyrównana przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia. Sama, choćby najbardziej realna perspektywa uchylenia przez sąd zaskarżonej decyzji, nie stanowi zaś przesłanki wstrzymania jej wykonania w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 61 § 1, 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w pkt II postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.