II SA/Ke 246/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508913

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. II SA/Ke 246/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę J. G.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 17 kwietnia 2018 r., doręczonym 4 maja 2018 r., pełnomocnik skarżącej J. G. - radca prawny A. M., została wezwana do uiszczenia wpisu sadowego od skargi w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W zakreślonym terminie powyższy brak skargi nie został uzupełniony i dlatego na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), który stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.