Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029924

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
II SA/Ke 239/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej działającej z upoważnienia Rektora Politechniki z dnia (...) w przedmiocie stypendium socjalnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Odwoławcza Komisja Stypendialna, działającą z upoważnienia (...), podtrzymała decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dnia (...) odmawiającą (...) przyznania stypendium socjalnego. W pouczeniu zawarto informację o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. rozstrzygnięcia - za pośrednictwem organu II instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone (...) w dniu 18 stycznia 2016 r.

W dniu 18 lutego 2016 r. (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na ww. decyzję organu II instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 w z zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie - za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W przypadku wniesienia skargi po upływie tego terminu Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a.

Z kolei stosownie do art. 83 ustawy p.p.s.a. oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (§ 3). To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (§ 4).

Jak wynika z akt administracyjnych przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję organu II instancji, zawierające stosowne pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do tut. Sądu, została doręczona (...) w dniu 18 stycznia 2016 r. Z tego też względu - mając na uwadze dyspozycję art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a. - stwierdzić należy, że termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie upłynął stronie w dniu 17 lutego 2016 r. Tymczasem skarga została przez stronę złożona w administracji Aresztu Śledczego w Kielcach (gdzie przebywa Dawid Gawior) w dniu 18 lutego 2016 r. - a zatem z jednodniowym uchybieniem ustawowego terminu, jaki na tę czynność przewiduje art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.