Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910429

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 maja 2010 r.
II SA/Ke 227/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sędziowie: WSA Dorota Chobian, NSA Teresa Kobylecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 maja 2010 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.