Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880111

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 maja 2012 r.
II SA/Ke 223/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sędziowie WSA: Renata Detka, Beata Ziomek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 maja 2012 r. sprawy ze skargi A.D. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.