II SA/Ke 220/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - OpenLEX

II SA/Ke 220/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749403

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2015 r. II SA/Ke 220/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, zarządzeniem wydanym na rozprawie sądowej w dniu 22 kwietnia 2015 r., pełnomocnik skarżącej został zobowiązany do wskazania adresu uczestników postępowania S. F. i K. S. w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania sądowego. O nadesłanie takiej samej informacji Sąd zwrócił się do R. K. Mimo upływu terminu pełnomocnik skarżącej nie wykonał tego zarządzenia. Również R. K. nie wskazał adresów ww. uczestników.

Stosownie do art. 33 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem na prawach strony. Z kolei w myśl art. 91 § 2 p.p.s.a. o posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony na piśmie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie zaistniała podstawa do zawieszenia postępowania sądowego o jakiej mowa w art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Zgodnie bowiem z tym przepisem sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Brak adresu uczestników uniemożliwia nadanie sprawie właściwego biegu, dlatego też na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd zawiesił postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.