Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500358

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 lutego 2014 r.
II SA/Ke 22/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sędziowie WSA: Jacek Kuza, Sylwester Miziołek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 lutego 2014 r. sprawy ze skargi B. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 134 k.p.a. stwierdził, że odwołanie B. K. od decyzji Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...), udzielającej T. M. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz urządzeniami budowlanymi związanymi z tym budynkiem, usytuowanym na działce nr ewid. (...) zostało wniesione z uchybieniem terminu.

W uzasadnieniu postanowienia organ podniósł, że decyzja Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...), została doręczona B. B. K. dnia 4 października 2013 r. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającej decyzję organu pierwszej instancji widnieje adnotacja: "M. K. mąż". Decyzja organu pierwszej instancji zawierała pouczenie, że przysługuje od niej odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji zostało nadane w placówce operatora pocztowego dnia 22 października 2013 r., o czym świadczy data stempla pocztowego na kopercie zawierającej odwołanie, czyli po upływie terminu.

Organ podniósł, że jak wynika z akt sprawy wniesienie odwołania przez skarżącą nastąpiło po upływie 14-dniowego terminu, albowiem datą wniesienia odwołania jest dzień wniesienia go bezpośrednio do siedziby organu i stosownie do treści art. 57 § 5 k.p.a. termin uważa się za zachowany m.in. jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) wniosła B. K., nie zgadzając się z tym postanowieniem. Skarżąca stwierdziła, że odwołanie złożyła w terminie, wysłała je listem poleconym skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale z uwagi na zły adres poczta zwróciła jej przesyłkę którą ponownie wysłała na dowód czego załączyła do skargi kopertę wraz z dowodem nadania przesyłki poleconej. Wniosła o uwzględnienie jej prośby.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie, podnosząc że skarżąca pierwszy raz nadała w placówce operatora pocztowego przesyłkę pocztową zawierającą odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji w dniu 16 października 2013 r. Przesyłka została zaadresowana na właściwy organ, jednakże wskazała przy tym błędny adres i przesyłka została zwrócona skarżącej z adnotacją "brak adresata w Starostwie Powiatowym". Ponownie skarżąca wysłała odwołanie już na prawidłowy adres organu w dniu 22 października 2013 r. a zatem już po upływie terminu do wniesienia odwołania, który mijał w dniu 18 października 2013 r.

W ocenie organu w przedmiotowej sprawie nie zaistniała również przesłanka z art. 65 § 2 k.p.a., albowiem skarżąca na kopercie w której nadała odwołanie, wskazała prawidłowo organ, lecz błędnie określiła jego adres. Organ ponadto wskazał, że w nagłówku decyzji organu pierwszej instancji znajduje się pieczęć z prawidłowo podanym adresem, tak więc skarżąca przy zachowaniu minimum należytej staranności mogła wysłać odwołanie na prawidłowy adres.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Przedmiotem skargi jest postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania i tylko w tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny jest władny wypowiedzieć się, czy postanowienie to jest zgodne z prawem.

Na wstępie należy podnieść, że organ odwoławczy w postępowaniu wstępnym podejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy odwołanie jest dopuszczalne oraz czy zostało wniesione z zachowaniem terminu. Warunkiem skuteczności czynności procesowej - wniesienia odwołania - jest zachowanie ustawowego terminu do jej dokonania. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bowiem bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność decyzji. Natomiast rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).

W sprawie niniejszej Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego badał, czy odwołanie wniesione zostało w ustawowym terminie i swoje stanowisko wyraził w postanowieniu z dnia 4 grudnia 2013 r.

Dokonując oceny zaskarżonego postanowienia pod względem jego legalności uznać należy, że nie narusza ono prawa.

Jak słusznie podniósł organ odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 § 2 k.p.a.). Uznać należy na podstawie art. 43 k.p.a., że decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) została skarżącej doręczona dnia 4 października 2013 r., co wynika z potwierdzenia doręczenia przesyłki, zatem termin do wniesienia odwołania upływał dnia 18 października 2013 r. Tymczasem B. K. odwołanie nadała w placówce operatora pocztowego dnia 22 października 2013 r., o czym świadczy data stempla pocztowego na kopercie zawierającej odwołanie, a więc po upływie ustawowego terminu, nie składając jednocześnie wniosku o przywrócenie terminu.

Tak więc zaskarżone postanowienie, jest zgodne z powołanymi w jego uzasadnieniu przepisami art. 129 § 2 k.p.a. i art. 134 k.p.a. Należy podkreślić, że organ wydając zaskarżone postanowienie nie posiadał wiedzy o błędzie skarżącej tak więc nie mógł wydać w świetle obowiązujących przepisów innego rozstrzygnięcia. Sąd natomiast rozstrzyga w oparciu o akta sprawy i według stanu z dnia wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia. Okoliczności podnoszone przez skarżącą w skardze mogłyby mieć ewentualne znaczenie w kwestii rozpoznawania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) oddalił skargę, uznając że zaskarżone postanowienie jest zgodne z prawem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.