Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
II SA/Ke 212/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A. K. na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie utrzymał w mocy własną decyzję z dnia (...) odmawiającą A.K. przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej.

Po wniesieniu przez A. K. skargi od powyższego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie decyzją z dnia (...) Nr (...) wydaną w oparciu o przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), uwzględniając skargę w całości uchylił własną decyzję z dnia (...) będącą jej przedmiotem oraz poprzedzającą ja decyzję z (...) i przyznał skarżącej uprawnienie do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej w maksymalnym wymiarze.

W tym stanie rzeczy, skoro zaskarżona skargą decyzja Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie wycofana została z obrotu prawnego, postępowanie sądowe mające na celu kontrolę jej zgodności z prawem stało się bezprzedmiotowe, co powoduje konieczność umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.