Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 4 maja 2010 r.
II SA/Ke 200/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M., M.K., U. W., D. M. i A. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) numer (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: zwrócić się do Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Cywilny o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym w dniu 30 maja 2008 r. w K. J.K., ostatnio stale zamieszkałym w (...), gmina B.

Uzasadnienie faktyczne

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach toczy się postępowanie ze skargi J.M., M.K., U.W., D.M. i A.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia (...) ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu infrastruktury technicznej: fragmentu drogi powiatowej nr (...) Cz.-H.N.-Ś.K. odc. H.N. od 2+605 do 3+205 we wsi H.N., gmina B., województwo (...) na działkach o numerach ewid.:(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...).

Jak wynika z dołączonego do akt sprawy skróconego odpisu aktu zgonu Nr (...) w Urzędzie Stanu Cywilnego, uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego J.K., współwłaściciel nieruchomości położonej we wsi H.N., gm. B. oznaczonej jako działki nr (...) i (...), będące przedmiotem niniejszego postępowania - w dniu 30 maja 2008 r., a więc w toku postępowania zmarł. W związku z tym WSA w Kielcach, prawomocnym postanowieniem z dnia 24 lipca 2008 r. wydanym na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zawiesił postępowanie w sprawie. Mimo upływu ponad jednego roku od daty zawieszenia postępowania oraz dwukrotnego wezwania uczestniczki postępowania, żony zmarłego J.K. - Z. K. zamieszkałej w H.N. (...), gmina B., do wskazania imion, nazwisk i adresów następców prawnych jej zmarłego męża - następcy ci nie zostali wskazani, ani też się nie zgłosili. Ponieważ okoliczność ta tamuje możliwość podjęcia zawieszonego postępowania i rozpoznania niniejszej sprawy, WSA w Kielcach na podstawie art. 128 § 2 i art. 160 p.p.s.a. postanowił zwrócić się do sądu spadku zmarłego J. K., tj. Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Cywilny, o ustanowienie kuratora spadku.