II SA/Ke 197/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2493023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2018 r. II SA/Ke 197/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: "N." na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu.

Zarządzeniem z dnia 22 marca 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 30 marca 2018 r. W wyznaczonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei § 3 art. 220 p.p.s.a. stanowi między innymi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia skarżącej wezwania z dnia 22 marca 2018 r., który upłynął z dniem 6 kwietnia 2018 r., skarżąca nie uiściła wymaganej kwoty wpisu, ani nie wystąpiła o przyznanie prawa pomocy. Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.