Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 października 2008 r.
II SA/Ke 193/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:Sędzia NSA Anna Żak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2008 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. M. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokata M. M. kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w dniu 18 lipca 2006 r. ustanowił skarżącemu adwokata z urzędu. Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła dla Andrzeja Kupca pełnomocnika w osobie adwokata M. M.

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu 27 września 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynęła opinia prawna od pełnomocnika skarżącego w przedmiocie braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej wraz z pełnomocnictwem oraz wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia za jej sporządzenie. W opinii prawnej pełnomocnik skarżącego podniosła, iż rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nie naruszają przepisów prawa materialnego ani formalnego. Adwokat M. M. nie znalazła podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie.

We wniosku o przyznanie wynagrodzenia pełnomocnik skarżącego oświadczyła, iż koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały uiszczone w żadnej części.

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzoną opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej podlega uwzględnieniu na podstawie § 2 pkt 3, § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 250 p.p.s.a.