Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 października 2006 r.
II SA/Ke 155/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Asesor Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 26 października 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. J. i G. S. Spółka jawna w C. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji o cofnięciu uznania zakładu do handlu i zakwalifikowania zakładu do produkcji na rynek krajowy postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zasądzić od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na rzecz A. J. i G. S. Spółka jawna w C. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) z dnia (...) Wojewódzki Lekarz Weterynarii utrzymał w mocy zaskarżoną przez A. J. i G. S. spółka jawna w C. decyzję nr (...)Lekarza Weterynarii z (...), zmieniającą decyzję nr (...) z dnia (...) poprzez cofnięcie uznania zakładu A. do handlu oraz kwalifikującej go do produkcji na rynek krajowy.

Po wniesieniu przez A. J. i G. S. spółka jawna w C. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach od powyższej decyzji organu II instancji, Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją Nr (...) z dnia (...), wydaną w oparciu o przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), uchylił własną decyzję z dnia (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Lekarza Weterynarii nr (...) z dnia (...) i umorzył postępowanie w sprawie.

W tym stanie rzeczy, zaskarżona skargą decyzja nr (...) wycofana została z obrotu prawnego, a postępowanie sądowe mające na celu kontrolę jej zgodności z prawem stało się bezprzedmiotowe, co powoduje konieczność umorzenia tego postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Podnieść przy tym należy, że kontrolą sądowoadministracyjną objęta została - zgodnie ze złożoną skargą - sprawa dotycząca zmiany decyzji w trybie art. 154 k.p.a. Ostateczna decyzja nr (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest w tej sytuacji jedynie źródłem ustalenia, iż rozstrzygnięcie nią objęte, a wcześniej zaskarżone skargą (tj. decyzja nr (...)Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia (...)), wycofane zostało z obrotu prawnego powodując tym samym bezprzedmiotowość postępowania sądowego wywołanego tą właśnie skargą.

Ewentualna ocena zgodności z prawem decyzji z dnia (...) i prawidłowość zastosowania przez organ II instancji przepisu art. 54 § 3 ustawy o p.p.s.a., może być natomiast przedmiotem kontroli sądowej w odrębnej sprawie, o ile złożona zostanie na tę decyzję skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 1I postanowienia oparto o przepis art. 201 § 1 p.p.s.a., a na koszty postępowania sądowego składa się wpis w kwocie 200 zł.