Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703792

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 lipca 2019 r.
II SA/Ke 138/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2019 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia z 8 maja 2019 r., którym starszy referendarz sądowy umorzył postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku skarżącego T. Z. o przyznanie prawa pomocy, zarządzeniem z 18 czerwca 2019 r., doręczonym 9 lipca 2019 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W zakreślonym terminie powyższy brak skargi nie został uzupełniony i dlatego na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), który stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.