Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 stycznia 2006 r.
II SA/Ke 1135/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

dnia 31 stycznia 2006, r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.I. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 września 2005 r. Znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 7 grudnia, doręczonym w dniu 13 stycznia 2006 r.

J.I. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie skarżący wpisu nie uiścił dlatego też na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało postanowi i jak wyżej.