Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 marca 2006 r.
II SA/Ke 1133/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Beata Ziomek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.) Po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

K. M. w dniu 9 listopada 2005 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Wojewody skargę na postanowienie tego organu z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia (...) Nr(...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach pismami z dnia 12 stycznia 2006 r. (doręczone skarżącej w dniu 1 lutego 2006 r.) wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 100 zł oraz do nadesłania 2 odpisów skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie skarżąca uiściła wpis sądowy. Odnośnie nadesłania odpisów skargi w piśmie z dnia 8 lutego 2006 r. zwróciła się do Sądu o wykonanie kserokopii tej skargi, albowiem jak stwierdziła nie jest w posiadaniu skargi. W okolicznościach danej sprawy, należy więc uznać, że K. M. nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z podniesionych wyżej względów należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzec jak w sentencji.