Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2006 r.
II SA/Ke 1132/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sylwester Miziołek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Sylwester Miziołek Po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. i a. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. I A. małż. T. wnieśli w dniu 10 listopada 2005 r. za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję tego organu z dnia (...). znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach pismem z dnia 6 grudnia 2006 r. wezwał T. I A. małż. T. do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

T. I A. małż. T. w dniu 11 grudnia 2006 r. odebrali wezwania do uzupełnienia wskazanego braku fiskalnego skargi zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął 18 grudnia 2006 r.. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili wpisu sądowego.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z podniesionych wyżej względów, należało na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzec jak w sentencji.