Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
II SA/Ke 1127/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Beata Ziomek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2006 sprawy ze skarg E.B. i M.B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych oddala skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia (...) nr (...) po rozpatrzeniu odwołania E. i M. małżonków B. utrzymał w mocy decyzję z dnia (...) nr (...) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. nakazującą właścicielom i inwestorom M. i W. małżonkom B. wykonanie zaleceń mających doprowadzić wykonane roboty budowlane przy budynku inwentarskim zlokalizowanym na działce we wsi Z. nr 4c gmina O. do zgodności z przepisami i normami obecnie obowiązującymi, sztuką budowlaną i zgodnie z przedstawioną opinią techniczną tj.

-

wykonać umocowanie rynien i rur spustowych na okapie połaci dachowej od strony zachodniej budynku oraz odprowadzić wodę z połaci dachowej przy pomocy rur spustowych w taki sposób by woda opadowa nie spływała na działkę sąsiada,

-

wykonać mocowanie murłaty drewnianej na całej długości w taki sposób, by murłata od strony zachodniej i wschodniej zamocowana była do każdego dźwigara stalowego (odstępy co 1,30m) za pomocą płaskownika stalowego przyspawanego do tego dźwigara,

-

dokonać rozbiórki pokrycia dachowego na szopie gospodarczej dobudowanej do obory od strony północnej wykonanego z płyt eternitowych i wykonać pokrycie dachu na szopie z blachy ocynkowanej trapezowej,

-

płyty eternitowe z rozbiórki przekazać firmie zajmującej się utylizacją tego typu materiałami.

Termin wykonania powyższego obowiązku ustalono na dzień 30 czerwca 2005 r.

W motywach rozstrzygnięcia organ podniósł, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w J. nakazał wykonanie tych zaleceń na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). Od decyzji tej odwołali się E. i M. małżonkowie B. podnosząc, że przedmiotowy budynek został w połowie zrealizowany na ich działce. W szczególności nie wyrażają zgody na dwuspadowy dach na budynku i wnoszą o zmianę na dach jednospadowy w celu właściwego odprowadzania wód opadowych na teren inwestorów. W toku oględzin ustalono, że na ww. działce znajduje się budynek obory o wymiarach 6.00 m x 20,10m, do którego od strony północnej dobudowana jest szopa o wymiarach 6.00 m x 3,00m. Budynek inwentarski posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków, strop żelbetowy z tregrami stalowymi zwieńczony dachem o konstrukcji drewnianej - dwuspadowy, kryty blachą, ze spadkiem na działkę inwestora i w stronę działki sąsiedniej. Okap budynku wystaje poza lico budynku o ok. 20-25cm. Budynek inwentarski został wybudowany ok. 1970 r. co potwierdza tabliczka wmurowana w budynku, w tym czasie działka sąsiednia była niezabudowana. W 2003 r. M. B. w urzędzie gminy dokonała zgłoszenia robót polegających na wymianie istniejącego pokrycia dachowego na budynku inwentarskim. Faktycznie wymieniono również więźbę dachową, z zachowaniem dotychczasowej dwuspadowej konstrukcji dachu. Uwzględniając fakt, że inwestor wykonał roboty budowlane, które w sposób istotny odbiegają od dokonanego zgłoszenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w J. decyzją z dnia (...) nr (...) nakazał M. i W. B. opracowanie i przedłożenie opinii technicznej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia odstępstw - projekt zmian i przeróbek. Organ odwoławczy po przedstawieniu przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wskazał, że w oparciu o przedłożoną dokumentację sporządzoną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi zostały nałożone na inwestorów obowiązki wymienione w osnowie zaskarżonej decyzji w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z przepisami. Podniesione przez odwołujących okoliczności dotyczące przebiegu spornej granicy i usytuowania części budynku inwentarskiego na działce małżonków B. organ uznał za niemające wpływu na treść rozstrzygnięcia. Podkreślono, iż w wyniku robót budowlanych nie doszło do zmiany kształtu dachu.

W skardze na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) E. i M. małżonkowie B. zarzucili naruszenie przepisów art. 7 i 8 k.p.a. oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane. Skarżący wywodzą, iż wykonanie decyzji naruszy ich prawo własności i utrwali stan rzeczy niezgodny z przepisami. Domagają się zmiany kształtu dachu z jednospadowego na dwuspadowy oraz likwidacji okapu na budynku, który jak twierdzą, wystaje ok. 40cm na ich nieruchomość.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w treści zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona i podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania jeżeli mogły one mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W rozpatrywanej sprawie kontrola sądowoadministracyjna takich naruszeń prawa nie wykazała.

Z niekwestionowanych ustaleń dokonanych w sprawie wynika, że w 2003 r. inwestorzy M. i W. B. wykonali roboty budowlane, które istotnie odbiegały od dokonanego zgłoszenia. Bezspornie wykonanie więźby dachowej obejmuje wymianę elementów konstrukcyjnych obiektu, a zatem stosownie do art. 28 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm. - cyt. dalej jako ustawa) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia inwestorzy nie posiadają, albowiem jak wynika z materiału dowodowego, w 2003 r. M. B. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego.

W ocenie Sądu, organ administracji dokonał prawidłowej kwalifikacji prawnej działań inwestorów. Zastosowanie w sprawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy, zmierzające do legalizacji samowoli budowlanej jest uprawnione, ponieważ zakres wykonanych robót budowlanych nie dotyczy sytuacji objętych dyspozycją art. 48 ust. 1 i 49b ust. 1 ustawy, czyli prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego (lub jego części) lub też prowadzenia tego rodzaju robót budowlanych w okolicznościach wymienionych w art. 49b ust. 1. Nałożenie na inwestorów obowiązków na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w oparciu o przedłożoną organowi opinię techniczną wraz z inwentaryzacją wykonanych robót budowlanych oraz projektem zmian i przeróbek odpowiada prawu. W szczególności obowiązek wykonania umocowania rynien i rur spustowych na okapie połaci dachowej od strony zachodniej budynku oraz odprowadzenia wody z połaci dachowej przy pomocy rur spustowych tak aby woda opadowa nie spływała na działkę sąsiednią koresponduje z treścią § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), w myśl którego w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Brak również podstaw do żądania zmiany dachu na dach jednospadowy, w sytuacji, gdy inwestorzy wykonali roboty budowlane zachowując dotychczasowy kształt dachu (dwuspadowy) a nałożone na nich obowiązki rozwiązują problem odprowadzania wód opadowych z dachu.

Stanowisko organu odnoszące się do kwestii własnościowych w postępowaniu naprawczym zasługuje na poparcie, albowiem znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, stosownie do którego, prawo do dysponowania gruntem ma znaczenie przy udzielaniu pozwolenia na budowę, nie zaś w sytuacji, gdy roboty budowlane już zostały wykonane. Skarżący w tym zakresie mogą dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. Na marginesie należy podnieść, iż jak wynika z akt sprawy, spory własnościowe pomiędzy stronami są w toku i jak dotąd nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżona decyzja została wydana zgodnie z prawem i dlatego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę jako bezzasadną należało oddalić.