Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2006 r.
II SA/Ke 1106/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Beata Ziomek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.) Po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.N. na decyzję Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: 1. skargę odrzucić 2. zwrócić skarżącemu cały uiszczony wpis od skargi

Uzasadnienie faktyczne

E.N. w dniu 20 października 2005 r. wniósł za pośrednictwem Wojewody skargę na decyzję tego organu z dnia 13 września 2005 r. nr SO.I-5110/120/05 w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Pismami z dnia 27 grudnia 2005 r. (doręczonymi skarżącemu w dniu 30 grudnia 2005 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał E.N. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz nadesłanie jednego odpisu skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem jej odrzucenia.

W wyznaczonym terminie skarżący uiścił należny wpis, natomiast nie nadesłał jednego odpisu skargi.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z podniesionych wyżej względów, należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a, orzec jak w sentencji.

Postanowienie o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego oparto na zasadzie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.