Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 stycznia 2006 r.
II SA/Ke 1097/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.N. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 grudnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz dostarczenia 1 odpisu skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało wysłane na adres wskazany w skardze jako adres do doręczeń.

Jak wynika z adnotacji poczty na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, adresat przebywa w Irlandii. Przesyłkę zawierającą wezwanie pozostawiono w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w skrzynce oddawczej. Pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki w dniu 05 i 13 stycznia 2006 r. skarżący nie podjął wyżej wymienionego pisma.

Zgodnie z treścią art. 70 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby, a w razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

W rozpatrywanej sprawie niemożliwe było doręczenie wezwania skarżącemu w miejscu wskazanym przez niego w skardze jako adres do doręczeń, gdyż nie przebywa tam ani on sam ani osoba, która podjęłaby się obowiązku odbioru korespondencji i przekazania jej adresatowi. R.N. nie zawiadomił Sądu o zmianie swojego adresu do doręczeń, zaś informacja o pobycie skarżącego w Irlandii jest zbyt ogólna aby mogła stanowić podstawę do dokonania doręczenia.

Wobec powyższego, wezwanie do uiszczenia wpisu i złożenia odpisu skargi należało pozostawić w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Do dnia wydania postanowienia na konto Sądu nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego, nie nadesłano także żądanego odpisu skargi.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie usunięto w terminie braków formalnych, uniemożliwiając nadanie sprawie biegu.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 i 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.