Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844488

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 20 lutego 2014 r.
II SA/Ke 1096/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka (spr.).

Sędziowie WSA: Sylwester Miziołek, Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 lutego 2014 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.