Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 7 stycznia 2010 r.
II SA/Ke 1092/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Dorota Chobian (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym spawy ze skargi "O." Spółki z o.o. w K. na decyzję Wojewody z dnia 19 września 2005. znak (...) w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2006. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 po. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uppsa, zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi Spółki z o. o. "O." na decyzję Wojewody z dnia 19 września 2005 r. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego. Powodem zawieszenia postępowania było niewskazanie przez skarżącą aktualnych adresów dwóch uczestników postępowania, która to okoliczność uniemożliwiała nadanie sprawie biegu.

Pomimo czynionych z urzędu starań nie zdołano ustalić tych adresów. Skoro zaś w ciągu 3 lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania skarżąca Spółka nie złożyła wniosku o jego podjęcie, podlegało ono umorzeniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 130 § 1 uppsa.