Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 lutego 2006 r.
II SA/Ke 1088/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 16 listopada 2005 r. doręczonym w dniu 4 stycznia 2006 r. S.F. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł oraz do złożenia jej dwóch odpisów w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu ani też nie uzupełnił baraków formalnych, w związku z czym na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 należało postanowić jak wyżej.