Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 marca 2006 r.
II SA/Ke 1086/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.K. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz nadesłania jednego odpisu skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone w dniu 17 stycznia 2006 r., a zatem wyznaczony 7-dniowy termin minął w dniu 24 stycznia 2006 r. W wyznaczonym terminie na konto Sądu nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego, nie nadesłano także żądanego odpisu skargi

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie usunięto w terminie braków formalnych, uniemożliwiając nadanie sprawie biegu.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 i 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.