Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2006 r.
II SA/Ke 1078/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.G. i J.G. na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 listopada 2005 r., doręczonym w dniu 29 grudnia 2005 r., M.G. i J.G. zobowiązani zostali solidarnie do uiszczenia w terminie siedmiu dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł oraz do złożenia 2 jej odpisów, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponieważ w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 5 stycznia 2006 r., wpis nie został uiszczony oraz nie uzupełnione zostały braki formalne, należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 oraz 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.