Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 stycznia 2006 r.
II SA/Ke 1070/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) Znak (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2005 r. doręczonym w dniu 28 grudnia 2005 r. Z. S. został zobowiązany do uzupełnienia braków skargi poprzez złożenie jej dwóch odpisów oraz do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie skarżący uiścił wpis, natomiast nie złożył brakujących odpisów skargi.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do pisma strony należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom. Ponieważ w niniejszej sprawie uczestnikami postępowania na prawach strony stosownie do przepisu art. 33 cyt wyżej ustawy są S. L., oraz E. i A. małżonkowie B. osobom tym należałoby doręczyć odpisy skargi. Niezłożenie tych odpisów a więc i nieuzupełnienie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.