Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 4 listopada 2005 r.
II SA/Ke 107/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sędziowie: NSA Anna Żak, WSA Beata Ziomek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2005 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) numer (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z dnia (...) nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia (..) nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów m.K. obręb 05, polegającej na wykazaniu nieruchomości oznaczonej nr działki 459 o pow. 0,0519ha położonej przy ul. (...) jako działki siedliskowej oraz o wykreślenie M. H. D. c.F. i A., jako współwłaściciela w 1/3 części przedmiotowej nieruchomości.

W motywach rozstrzygnięcia Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podał, że wnioskiem z dnia 28 stycznia 2004 r. G. S. wystąpiła do Starosty o wprowadzenie opisanej wyżej zmiany w ewidencji gruntów.

Decyzją z dnia (...) nr (...) Starosta odmówił wprowadzenia żądanej przez wnioskodawczynię zmiany, stwierdzając, iż stan w ewidencji gruntów jest zgodny ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej KW nr (...). W dziale I tej księgi przedmiotowa nieruchomość wykazana jest jako teren budowlany, w dziale II jako współwłaściciele ujawnieni są: G. S., L. P. i M.D. po 1/3 części.

Odwołanie od decyzji Starosty wniosła G. S. zarzucając nieprawidłowość wpisów w księdze wieczystej, albowiem jak podała zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 7 lutego 1986 r. sygn akt I Ns 38/86 prawo do spadku po A. P. nabyły jej dzieci: G. S., L. P., M. D. po 1/3 części, natomiast gospodarstwo rolne w skład którego weszła działka nr 459 stanowiąca działkę siedliskową, zabudowaną, nabyli G. S. i L. P. po 1/2 części.

Wojewoda rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym uznał ustalenia organu I instancji za prawidłowe. Nadto stwierdził, że Sąd Wojewódzki w K. postanowieniem z dnia 4 marca 1987 r. sygn. akt I Cr 37/87 oddalił rewizję G. S. od wpisu w dziale drugim Księgi wieczystej KW nr (...) prowadzonej dla tej nieruchomości. W uzasadnieniu Sąd podał, że nieruchomość oznaczona nr działki 459 utraciła charakter nieruchomości rolnej ze względu na położenie jej na terenie budownictwa domków jednorodzinnych, zaś okoliczność ta wynika z decyzji Naczelnika Miasta i Gminy z dnia (...) nr (...) opartej na zarządzeniu b.Naczelnika Powiatu nr (...) z dnia (...), ustalającym teren budownictwa jednorodzinnego osiedla domków jednorodzinnych "P.", ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Nr 9, poz. 76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 13 lipca 1974 r. Wprowadzona w wyniku modernizacji ewidencji gruntów w 1994 r. zmiana podmiotowa uwzględniała zapis w KW nr (...) w odniesieniu do działki nr 459, który nie uległ zmianie i jest zgodny z zapisem w ewidencji gruntów.

Skargę na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) wniosła G. S. domagając się jej zmiany, ewentualnie uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Skarżąca zarzuciła obu organom administracyjnym nie uwzględnienie istotnych okoliczności faktycznych tj. decyzji administracyjnej oraz nakazu płatniczego, a także map z których wynika, że w 1972 r. działka nr 4786/2 i 4786/1 (aktualnie część działki 459) była zabudowana i stanowiła wraz z pozostałymi gruntami gospodarstwo rolne.

Zdaniem skarżącej, organy niezasadnie powołują się na wpisy w księdze wieczystej, które nie odzwierciedlają wszystkich zmian np. brak wpisu udziałów na jej rzecz i matki A. P. na dzień otwarcia spadku po ojcu F. P. w 1980 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna i podlega oddaleniu.

Na wstępie należy zwrócić uwagę na istotne zagadnienie o charakterze procesowym. Stosownie do § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie, Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach przekazuje się sprawy, w których skargi na działalność organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego zostały wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i postępowanie nie zostało zakończone do dnia 1 lipca 2005 r. Z tego względu właściwym do rozpoznania skargi G. S. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie jest obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Zgodnie z art. 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania jeżeli mogły one mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W rozpatrywanej sprawie kontrola sądowoadministracyjna takich naruszeń prawa nie wykazała.

Sprawy ewidencji gruntów i budynków reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.). Ustawodawca nadał ewidencji gruntów i budynków charakter publicznego rejestru obejmującego w zakresie gruntów takie dane jak: ich położenie, granice, powierzchnię, rodzaje użytków gruntowych, klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. Wydane na podstawie delegacji ustawowej rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) w § 12 określa podstawy prawne ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków właścicieli lub władających, którymi są: wpisy dokonane w księgach wieczystych, prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego bezspornie wynika, że wpis w ewidencji gruntów został dokonany prawidłowo zgodnie z prawomocnym wpisem w księdze wieczystej KW nr (...). Zmiany w ewidencji gruntów i budynków, która ma charakter rejestru, nie mogą prowadzić do przekształceń własnościowych, wbrew istniejącym tytułom prawnym. Kwestie własnościowe rozstrzygają sądy powszechne, a zatem w postępowaniu administracyjnym nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w zakresie prawa własności. Wniosek skarżącej zmierzający w rzeczywistości do zmiany w ewidencji gruntów i budynków poprzez wykazanie, że nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr (...) stanowi nieruchomość rolną wprost powodowałby takie przekształcenia w sferze własności i jako taki nie może być uwzględniony.

Z podniesionych wyżej względów zaskarżona decyzja oraz utrzymana nią w mocy decyzja organu I instancji nie narusza prawa, skarga zaś podlega oddaleniu na zasadzie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).