Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 grudnia 2005 r.
II SA/Ke 1052/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i P. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 28 października 2005 r., doręczonym przy piśmie z dnia 2 grudnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżących do uzupełnienia w terminie siedmiu dni-pod rygorem odrzucenia skargi-braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł pouczając, iż zapłata przez jednego ze skarżących zwalnia drugiego z tego obowiązku.

Skarżący otrzymali ww. pismo Sądu w dniu 8 grudnia 2005 r., zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął w dniu 15 grudnia br. W wyznaczonym terminie na konto Sądu nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego.

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo p postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że sąd odrzuca skargę. Gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Mając powyższe na uwadze Sąd, w oparciu o art. 220 § 3 ww. ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.