Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 stycznia 2006 r.
II SA/Ke 1048/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi W.W. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 7 września 2005 r. W.W. wniósł skargę na decyzję Wojewody K. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.

W odpowiedzi na skargę organ podał, że zaskarżona przez W.W. decyzja była już przedmiotem postępowania prowadzonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w sprawie o sygn. II SA/Kr 659/98.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami została już prawomocnie osądzona.

Jak wynika z akt sprawy II SA/Kr 659/98 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie rozpoznawał skargę W.W. z dnia (...) na decyzję Wojewody K. z dnia (...) Nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia (...) w sprawie nakazania skarżącemu rozbiórki nie wykończonego obiektu murowanego na terenie posesji przy ul. W. w K., w terminie do dnia 30 marca 1998 r. Wyrokiem z dnia 8 listopada 2000 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w części dotyczącej określenia terminu rozbiórki, w pozostałej części oddalił skargę.

W.W. dnia 7 września 2005 r. ponownie wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję z dnia (...) Wojewody K., domagając się uchylenia tej decyzji oraz decyzji pierwszej instancji z dnia (...)

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę odrzucił, albowiem została ona już prawomocnie pomiędzy tymi samymi stronami osądzona.