Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 listopada 2006 r.
II SA/Ke 1045/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Jagiełło, Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 listopada 2006 sprawy ze skargi Ł. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2005 r. nr (...) w przedmiocie odroczenia skierowania do odbycia służby zastępczej skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...)2005 r. znak: (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania Ł. J. od decyzji z dnia (...) 2005 r. (...) Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, działającego na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa (Nr 70/2/2004 z dnia 16 lutego 2004 r.), o odroczeniu skierowania poborowego Ł. J. do odbycia służby zastępczej na okres 3,5 miesiąca tj. do dnia 30 września 2005 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podajał, że decyzja organu I instancji, została wydana na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej. W decyzji tej organ wyjaśnił, iż powyższy przepis, pozwala na wniosek poborowego odroczenie odbycia służby zastępczej ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej na czas pobierania tej nauki, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia. A w związku z tym, że poborowy Ł.J. kończy 27 lat w dniu 21 lipca 2005 r. odbycie służby zastępczej mogło nastąpić do końca września 2005 r.

Od tej decyzji odwołanie wniósł Ł. J. podnosząc, że proponowana mu praca nie pozwoli rozwijać się w zawodzie, który obecnie wykonuje pracując jako technik masażysta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w K., jak też w którym się kształci studiując w Akademii Świętokrzyskiej w K. na II roku fizjoterapii (studia wieczorowe). Ponadto, oferowana płaca może być przeszkodą w kontynuowaniu studiów, ponieważ nie pozwoli na sfinansowanie nauki. W dalszej części uzasadnienia organ odwoławczy podał, że Ł. J. urodził się 21 lipca 1978 r.w roku akademickim 2004/2005 jest studentem wieczorowym II roku Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w K. z planowanym okresem obrony na 30 września 2006 r. Jednocześnie pracuje w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Przewlekle Chorych w K. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217/ marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, odracza poborowemu, na jego wniosek, odbycie służby zastępczej ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem, albo pobieranie nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia. Powyższy przepis nie daje więc, organowi administracji publicznej możliwości rozstrzygnięcia w sposób odmienny bez względu na okoliczności sprawy. Na okres pobierania nauki w szkole wyższej, można odroczyć odbycie służby zastępczej, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia. Skoro Ł. J. w roku 2005 kończy 27 lat, a rok szkolny trwa do dnia 30 września, to odbycie służby zastępczej można najdłużej odroczyć do 30 września.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Ł. J., który zarzucił, że w zaskarżonej decyzji nie odniesiono się do aspektów sprawy "natury społecznej. Skarżący wskazał, że studiuje w systemie wieczorowym, a płaca oferowana mu w czasie odbywania służby zastępczej nie wystarczy na opłacenie studiów. Natomiast wynagrodzenie jakie otrzymuje w swoim aktualnym miejscu pracy Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Przewlekle Chorych w K., umożliwi ich opłacenie. Ponadto odbycie zastępczej służby wojskowej pozbawi go możliwości awansu oraz spowoduje utratę pracy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Odpowiadając na zarzuty skargi organ wskazał, że przepisy ustawy o służbie zastępczej chronią stosunek pracy poborowego, zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 tej ustawy w okresie między dniem doręczenia poborowemu karty skierowania, a dniem zakończenia odbywania służby zastępczej stosunek pracy z nim nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 pracodawca, u którego był zatrudniony poborowy w dniu skierowania do odbycia służby zastępczej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zwolnienia ze służby poborowy zgłosił się do tego pracodawcy w celu podjęcia pracy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 ze zm/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Sądowa kontrola legalności orzeczeń wydawanych w toku postępowania administracyjnego sprawowana jest w granicach sprawy, a rozstrzygając co do zasadności skargi sąd nie jest związany jej zarzutami ani wnioskami oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwanej dalej uppsa).

Dokonując tak rozumianej oceny zaskarżonej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się naruszeń prawa skutkujących koniecznością uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, będącej przedmiotem skargi (art. 145 § 1 uppsa).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217/ odroczenie odbycie służby zastępczej może nastąpić ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli poborowy jest studentem - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia. W sprawie bezspornym jest, iż Ł.P. jest studentem szkoły wyższej oraz, że 21 lipca 2005 r. ukończył 27 lat. Słusznie zatem organ stwierdził, że w takim przypadku odroczenie odbycia wojskowej służby zastępczej możliwe jest do dnia 30 września 2005 r. tj. do końca roku szkolnego, w którym ukończył on 27 rok życia. Wydając w rozpatrywanej sprawie decyzję na podstawie ww. przepisów organ nie ma możliwości działania w sposób uznaniowy jest bowiem związany treścią cytowanego przepisu i nie jest władny wyjść poza kryteria w nim wskazane bądź tworzyć kryteria nowe. Rola organu ogranicza się jedynie do stwierdzenia, czy zachodzą przesłanki wymienione w stosowanym przepisie.

Ustosunkowując się do zarzutów skarżącego stwierdzić należy, że są one niezasadne. Sąd nie bada bowiem wydanego rozstrzygnięcia pod względem jego słuszności, czy też jak chce skarżący jego aspektów "społecznych", a jedynie jak wspomniano wcześniej kontroluje zgodność decyzji z prawem materialnym i przepisami procesowymi. W tym miejscu również zgodzić się trzeba z organem, że ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, chroni stosunek pracy poborowych, a więc skarżący bezpodstawnie obawia się utraty zatrudnienia.

Dodatkowo należy zauważyć, że przepis ust. 3 art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przewiduje, że odroczenie odbycia służby zastępczej można udzielić również ze względu na ważne sprawy osobiste lub rodzinne poborowego, a w szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie stanowią podstawy do udzielenia poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nieodbycie służby zastępczej. Skarżący nie podnosił jednak w swoim wniosku o odroczenie odbycia zastępczej służby wojskowej okoliczności objętych dyspozycją ww. przepisu dlatego przepis ten nie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że organ administracyjny orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonał prawidłowych ustaleń, a podjęta decyzja nie budzi wątpliwości co do zgodności z prawem.

W tym stanie rzeczy, skoro podniesione w skardze zarzuty nie mogły odnieść zamierzonego skutku, a jednocześnie brak jest okoliczności, które z urzędu należałoby wziąć pod rozwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 151 uppsa.